Regulamin promocji DIETINO20

 

 1. Organizatorem (dalej jako: organizator ) promocji pod nazwą „DIETINO20” (dalej jako: promocja) Deli Life Care z siedzibą w Warszawie, kod 02-261 przy ulicy Robotniczej 11/13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000825985, NIP 5223177554, REGON 385463180 będący właścicielem marki Dietino.
 2. Miejscem Promocji jest sklep internetowy działający pod adresem www.dietino.pl („Sklep internetowy”).
 3. Okres obowiązywania promocji: od dnia 13.11.2020 godz. 12:00 do dnia 30.11.2020 r. godz. 23:59 (z możliwością przedłużenia) lub do odwołania.
 4. W Promocji mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, które w okresie obowiązywania Promocji zakupią jednorazowo dowolną liczbę dowolnych zestawów diet Dietino o dowolnej oferowanej kaloryczności („Uczestnicy Promocji”).
 5. Promocja dotyczy jednorazowego zakupu diet Dietino na dowolną liczbę dni i obejmuje wszystkie warianty 4 diet dostępnych na stronie https://dietino.pl/diety, tj. Dietę śródziemnomorską, Dietę wegańską, Dietę wegańską – Sport i Dietę bezglutenową i bezlaktozową.
 6. Promocja nie dotyczy Detoksu owocowo-warzywnego i soków.
 7. Każdy Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt. 3 powyżej, jest uprawniony do jednorazowego otrzymania 20% rabatu („rabat promocyjny”) na zakupione przez niego zestawy diet objętych Promocją z kodem rabatowym DIETINO20.
 8. Warunkiem skorzystania z rabatu promocyjnego obniżającego kwotę zamówienia o 20% jest wpisanie kodu rabatowego DIETINO20 w polu „Kod rabatowy” a następnie zatwierdzenie go przyciskiem „Aktywuj” w koszyku zamówienia na stronie https://dietino.pl/zamowienie/#/koszyk.
 9. Rabat promocyjny zostanie naliczony do prawidłowo złożonego zamówienia Uczestnika Promocji o dowolnej wartości.
 10. Rabat promocyjny, o którym mowa w pkt. 5 powyżej nie może być łączony z innymi promocjami/rabatami przyznanymi przed lub w dniu sprzedaży. W przypadku obowiązywania w okresie trwania Promocji innych promocji (w tym zniżek), Uczestnicy Promocji mają prawo wyboru, czy korzystają z innego rabatu, czy uczestniczą w Promocji.
 11. Uczestnicy Promocji mogą brać udział w Promocji jednokrotnie w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem spełnienia warunków określonych w pkt. 4 powyżej.
 12. Kod rabatowy DIETINO20 użyty przez tego samego Uczestnika Promocji w trakcie trwania Promocji przy drugim i kolejnym zamówieniu nie zostanie uwzględniony, o czym Uczestnik Promocji zostanie poinformowany przez Organizatora droga e-mailową lub telefoniczną.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, wskazanej w ust. 15, zmienionego regulaminu promocji.
 14. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 15. Regulamin promocji dostępny jest pod adresem: https://dietino.pl/regulamin/
 16. Zasady rozpatrywania reklamacji produktów zakupionych w ramach Promocji określone zostały w Regulaminie cateringu dietetycznego Dietino, dostępnego na stronie https://dietino.pl.
 17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu cateringu dietetycznego Dietino oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa
 18. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 13.11.2020 r.